Pojištění Alpenverein ALPY POPINA

Alpenverein

?
Nápověda
@
Kontakt
čára
Alpenverein
čára
mezera
Nehody/pojistné události - co třeba učinit a jak postupovat
mezera
mezeraNehoda:
> dojde-li k nehodě, při které je třeba zajistit pomoc, ohlásí se událost na stanici horské služby, na nejbližší chatě, na linku 112 atd.
> při ohlášení nehody je nutné udat základní informace o nehodě, popsat místo nehody, uvést jména postižených i informace o jejich členství v OEAV (číslo průkazu Alpenverein)
> je nutné vyčkat na příchod nebo přílet záchranářů nebo postupovat dle jejich pokynů
> pátrací nebo záchrannou akci provádí dnes záchranáři většinou pomocí helikoptéry, někdy provádí záchrannou akci pozemní záchranářský tým
> postižený člen předkládá záchranářům průkaz Alpenverein (průkaz AV o členství v OEAV)
> následuje-li vzdušný nebo pozemní transport do nejbližší nemocnice je vhodné, když postižený člen AV má doprovod (jako doprovodná osoba může být např. jeden ze skupiny, který byl účasten při nehodě - doprovázející osoba nemusí být členem AV)
mezera
mezeraPátrací nebo záchranná akce:
> za pátrací nebo záchrannou akci vystaví záchranářská organizace (Helikopterunternehmen, Rettungsair, ...) fakturu. Fakturu posílá organizace na adresu postiženého člena Alpenverein, která je uvedena v průkazu Alpenverein
> po obdržení faktury za pátrací nebo záchrannou akci postižený člen AV tuto fakturu zásadně neplatí
>fakturu by měl postižený člen AV ve vlastním zájmu v co nejkratší době poslat k likvidaci spolu s řádně vyplněným formulářem Schadenmeldung
mezera
mezeraOšetření nebo pobyt v nemocnici:
> při ambulantním ošetření nebo při příjmu v nemocnici se postižený člen AV identifikuje nejprve průkazem EHIC (evropský průkaz zdravotního pojištění)
> za ambulantní ošetření i za léky provede obvykle postižený člen AV na místě úhradu ošetřujícímu lékaři. Od lékaře obdrží lékařskou zprávu a doklad o výši provedené úhrady - doklady jsou vystaveny na jméno ošetřeného člena AV.
> za pobyt v nemocnici i za provedené lékařské služby vč. poskytnutých léků postižený člen AV obvykle v nemocnici neplatí - úhrada se provádí fakturou, kterou obdrží postižený člen AV většinou až po návratu na adresu svého trvalého bydliště. Někdy obdrží postižený člen AV fakturu i lékařskou zprávu při opuštění nemocnice do vlastních rukou.
> dokumentaci za ambulantní ošetření (lékařská zpráva a doklad o provedené úhradě za ošetření) i dokumentaci za pobyt v nemocnici (lékařská zpráva a faktura) předkládá postižený člen AV k likvidaci nejprve po linii své zákonné zdravotní pojišťovny (VZP, OZP, ZPMV, ...)
> postižený člen AV požádá svou zákonnou zdravotní pojišťovnu (VZP, OZP, ZPMV, ...) o písemné vyjádření jakou částkou se tato zákonná pojišťovna na likvidaci výše uvedených výdajů podílela
mezera
mezeraHlášení o pojistné události:
> hlášení o pojistné události předkládá postižený člen AV na formuláři SCHADENMELDUNG
> pro záchranné, pátrací akce, pro převozy z ciziny do místa trvalého pobytu při úrazu nebo nemoci, pro převozy zraněného/nemocného v zemi trvalého pobytu a pro lékařské výdaje je platný formulář SCHADENMELDUNG FÜR BERGUNGS-, RÜCKHOL-, HEILBEHAANDLUNGSKOSTEN zur Pol.Nr.: 2314/090774
> pro POJIŠTĚNÍ ZÁKONNÉ ODPOVĚDNOSTI platí nyní formulář Haftpflicht-Schadenmeldung Oesterreichischer Alpenverein/Pol.Nr: 2/81/39269171
> pro POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY platí formulář Rechtsschutz-Schadenmeldung Oesterreichischer Alpenverein/Pol.Nr: 1/66/22354750
> formuláře jsou zde ke stažení
> formulář je nutné vyplnit německy nebo anglicky
mezera
mezeraPřílohy k hlášení o pojistné události:
> k vyplněnému formuláři Schadenmeldung je nutné přiložit
> v případě pátrací nebo záchranné akce originál faktury nebo faktur za tyto akce. Pokud ani po jednom měsíci faktura postiženému členovi AV nedorazí, je třeba vyplnit a odeslat formulář Schadenmeldung i bez faktury, neboť v některých případech posílá záchranářská organizace fakturu přímo na pojišťovnu UNIQA
> v případě ambulantního ošetření originály nebo ověřené kopie lékařské zprávy, doklad o provedené úhradě za ošetření v místě ošetření a pak také originál potvrzení zákonné zdravotní pojišťovny o tom, jakou částkou se na likvidaci výdajů za ambulantní ošetření podílela. Protože postižený člen AV provádí obvykle úhradu nebo částečnou úhradu těchto výkonů, uvede na Hlášení o pojistné události (Schadenmeldung) i IBAN a BIC kódy svého bankovního účtu.
> v případě pobytu v nemocnici originály nebo ověřené kopie lékařské zprávy, faktur za ošetření a lékařské výkony v nemocnici a pak také originál potvrzení zákonné zdravotní pojišťovny o tom, jakou částkou se na likvidaci výdajů za ambulantní ošetření podílela. Pokud se postižený člen AV podílel na úhradě faktur za pobyt nebo lékařské výkony v nemocnici uvede i v tomto případě IBAN a BIC kódy svého bankovního účtu.
> až s písemným vyjádřením od zákonné zdravotní pojišťovny o výši likvidace výdajů za ošetření nebo pobyt v nemocnici probíhá likvidace zbytku výdajů po linii OEAV (pojišťovna UNIQA)
> lékařské zprávy a faktury, které jsou v češtině, musí být přeloženy do němčiny nebo angličtiny
> zaslaná dokumentace musí obsahovat očíslovaný seznam všech příloh
mezera
mezeraZaslání dokumentace:
> dokumentace připravená a uspořádaná výše uvedeným způsobem může být zaslána k likvidaci buď na ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5 (společnost ALPY v Praze zajišťuje servis při vyřizování a likvidaci pojistné události - tento servis je nabízen pouze členům Alpy Praha nebo těm, kteří se zaregistrovali přes firmu POPINA) nebo na adresu: KNOX Versicherungsmanagement GmbH, Edith Stein Weg 2, A 6020 Innsbruck, AUSTRIA
> před odesláním si z důvodů možných dotazů i evtl. kontroly zhotovte kopie všech dokumentů
mezera
mezeraSmrtelný úraz:
> je nutné nejprve kontaktovat Tyrol Air Ambulance (tel +43 512 22422, e-mail: taa@taa.at nebo UNIQA Personenversicherung AG (+43 1 211 753 556)
> budete-li organizovat převoz pozůstalého, můžete kontaktovat Pohřební ústav hl. m. Prahy (pí Lacinová nebo pí Kočí, tel. +420 222 861 156, mobil: 602 266 547)
mezera
Hlavní strana © 2011-2022 POPINA - horolezecké potřeby Registrace | Nápověda | Kontakt