Pojištění Alpenverein ALPY POPINA

Alpenverein

?
Nápověda
@
Kontakt
čára
Alpenverein
čára
mezera
Připojištění pro zahraniční cesty a expedice lze uzavřít pro
a) onemocnění v zahraničí - nabídka pro všechny ty členy OEAV, pro které nejsou dostatečné pojistné sazby základního pojištění (výdaje za všechny lékařské výkony v cizině)
b) pobyt mimo území republiky, který je delší než 8 týdnů - v případě pobytu v zahraničí, který je delší než 8 týdnů neplatí ta část standardního pojištění (které je součástí členství v OEAV), která se týká výdajů za všechny lékařské výkony v cizině a další výkony a služby, které na tento segment výkonů navazují
c) pobyt a expediční činnosti v oblastech, ve kterých neplatí standardní pojištění, které je součástí členství v rakouském Alpenvereinu - jedná se o oblasti Arktidy, Antarktidy, Grónska a o oblasti k těmto regionům přináležící (např. poloostrov Jamal nebo Špicberky)
d) expediční činnost ve výškách nad 6000 metrů

mezeraNabízené připojištění platí pro celý svět - neplatí na území ČR. Začátek pojištění musí musí být shodný s prvním dnem opuštění území České republiky. Připojištění je možné uzavřít na libovolný počet dnů - minimální počet je však 7 dnů, připojištění může být uzavřeno na maximálně 180 dnů, resp 360 dnů. Připojištění pro české členy AV zprostředkovává společnost ALPY v Praze. Připojištění je nutno sjednat nejpozději 5 pracovních dní před začátkem platnosti tj. 5 pracovních dní před opuštěním území republiky.

mezeraPřipojištění se uzavírá prostřednictvím formuláře Urlaub&Entspannen (Auslandsreise-Krankenversicherung) - na přední stranu tohoto formuláře uvede člen AV, který připojištění uzavírá následující údaje: jméno a příjmení, adresu bydliště (musí se shodovat s adresou uvedenou na průkazu AV), datum narození, první a poslední den pojištění, délku pojištění (počet dní) a číslo průkazu AV. Formulář musí být opatřen datem a podpisem žadatele.
Dokladem garantující platnost tohoto připojištění je řádně a včas vyplněný formulář Urlaub&Entspannen a doklad o včas provedené úhradě ceny tohoto připojištění.
Formulář si můžete osobně vyzvednout v centrále ALPY v Praze, nebo Vám ho můžeme poslat emailem. Stačí nás kontaktovat.

Pozor: toto připojištění nemůže uzavřít občan ČR nebo SR nebo Polska, který není členem rakouského Alpenvereinu.

mezera
Upozornění k expedicím a k trekovým akcím
Treky nejsou považovány za expedice a proto se na ně v plném rozsahu vztahuje pojištění, které je součástí členství v rakouském Alpenvereinu (není proto nutné připojištění). Pozor pouze na omezenou platnost pojištění po uplynutí 8 týdnů! Pokud jsou v rámci trekových akcí pořádány i jednodenní výstupy na vrcholy vyšší než 6 000 m, nejsou takovéto výstupy považovány za expedice. I na takovéto výstupy se v plném rozsahu vztahuje pojištění, které je součástí členství v Alpenvereinu (není proto nutné připojištění). Pro cesty do ciziny, které trvají déle než 8 týdnů, je možné připojištění (více informací o možnostech připojištění naleznete právě na této stránce).
mezera
Cena a úhrada připojištění
a) připojištění na dobu do 180 dnů
člen AV do věku 70 let => částka 45 Kč za jeden den
člen AV starší než 70 let => částka 135 Kč za jeden den
rodina s dětmi do 18 let => pokud není žádný člen rodiny starší 70 let, platí pro rodinu mimořádná částka 90 Kč za jeden den za celou rodinu. Je přitom jedno jestli se jedná o 3-člennou nebo 6-ti člennou rodinu.
mezera
b) připojištění na dobu delší než 180 dnů
člen AV do věku 70 let => částka 90 Kč za jeden den
člen AV starší než 70 let => částka 270 Kč za jeden den
rodina s dětmi do 18 let => částka 180 Kč (platí stejné podmínky jako u pojištění do 180 dnů, tzn. že je jedno jestli má rodina 3 nebo i 6 členů s dětmi do 18 let)
mezera
mezeraVšechny výše uvedené částky obsahují kompletní služby spojené s vyřízením a zajištěním daných pojištění vč. smluvního formuláře a komunikací s pojišťovnou UNIQA v Innsbrucku.
Úhradu připojištění vč. bankovních poplatků lze provést hotovostí, kartou, převodem na účet nebo i složenkou na adresu společnosti ALPY v Praze (ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha) nebo složenkou na účet ALPY. Úhrada musí být provedena nebo připsána na účet ALPY (č.ú. 2000003809/8040) nejpozději 5 pracovních dnů před opuštěním území republiky.
mezera
Prodloužení smlouvy
Prodloužení smlouvy v případě, že připojištěný člen AV je již mimo území republiky, je možné pouze pro varianty onemocnění v zahraničí a pro případ pobytu mimo území republiky, který je delší než 8 týdnů. Prodloužení smlouvy není možné v případě pobytu a expediční činnosti v oblastech, kde neplatí standartní pojištění a pro expediční činnost ve výškách nad 6000 metrů.
Pokud člen AV, který má uzavřeno toto připojištění, je již mimo území republiky a požádá o prodloužení smlouvy, musí dodržet následující pravidla:
> požádat o prodloužení připojištění je možné nejpozději 10 dnů před vypršením termínu dosud platné smlouvy
> požádat o prodloužení je možné mailem nebo faxem (je nutná písemná forma, při žádosti o prodloužení se nevyplňuje nový formulář, ale využívá se stávající smlouva)
> je nutné provést včas úhradu částky za prodloužení smlouvy - peníze musí být připsány na účet ALPY nejpozději 5 pracovních dnů před vypršením stávající smlouvy o připojištění
mezera
Smluvní podmínky připojištění pro cesty do zahraničí a výškové expedice
(Auslandsreise-Krankenversicherung / The Austria Travel Health Service for Travelling Abroad)
1. Co vše je touto smlouvou pojištěno
1.1 celosvětově (pro členy AV z ČR mimo území ČR) jsou do výše 225 000 EURO pojištěny:
- všechny nutné lékařské úkony včetně výdajů za předepsané léky
- všechny nutné převozy a transporty z místa nehody do nejbližší vhodné nemocnice
- při lékařském ošetření (vč. léků) je u každé postižené osoby spoluúčast ve výši 70 EURO a to i v případě, že se u postiženého člena AV bude na krytí výdajů podílet jiný druh pojištění
1.2 výdaje za záchrannou nebo pátrací akci mimo území ČR jsou u tohoto pojištění omezeny částkou 7 300 EURO
1.3 pojištění kryje veškeré náklady na transport z ciziny do domácí nemocnice nebo do místa trvalého pobytu vč. nákladů za transport pro jednu doprovodnou osobu
Podmínkou pro takovýto transport je kromě zdravotního stavu postiženého (musí být schopen převozu) dále:
- buď bezprostřední ohrožení života postiženého
- nebo úroveň lékařského ošetření v místě nebo v zemi nehody neodpovídá úrovni ošetření v zemi trvalého pobytu
- nebo pobyt v nemocnici v místě nehody by byl delší než 5 dnů
1.4 pojištění kryje veškeré obvyklé náklady převozu zemřelého do místa trvalého pobytu. Tento transport musí být proveden pojišťovnou UNIQA (nebo po domluvě s UNIQA či Tyrolean Air Ambulance) partnerem této pojišťovny, v opačném případě budou kryty náklady do max. výše 1820 EURO
2. Co není pojištěno
2.1 veškerá ošetření i lékařské úkony, které začaly před termínem platnosti tohoto pojištění
2.2 lékařské výkony a služby u chronických onemocnění kromě těch, které jsou nutné při řešení akutních a náhlých záchvatů
2.3 lékařské výkony a služby při ošetřování následků dlouhodobých pobytů v zahraničí
2.4 ošetření zubů kromě těch výkonů a služeb, které jsou nutné při akutním a bolestivém onemocnění zubů 2.5 - lékařské výkony a služby při umělém přerušení těhotenství, při vyšetřování těhotných nebo při porodech. Pojištěny jsou však služby při předčasných porodech, které nastanou dříve než dva měsíce před přirozeným termínem porodu
2.5 lékařské výkony a služby při umělém přerušení těhotenství, při vyšetřování těhotných nebo při porodech. Pojištěny jsou však služby při předčasných porodech, které nastanou dříve než dva měsíce před přirozeným termínem porodu
2.6 lékařské výkony a služby, které jsou spojeny s odstraňováním následků nadměrného požívání alkoholu, používání návykových látek a léků
2.7 kosmetická ošetření, lázeňské služby a rehabilitační procesy
2.8 preventivní očkování
2.9 léčení nemocí a následků úrazů, k nimiž dojde při válečných operacích jakéhokoliv druhu, při potlačování nepokojů nebo při úmyslně spáchaných trestných činech
2.10 lékařské výkony a služby spojené s ošetřováním úrazů, k nimiž dojde při účasti na veřejně pořádaných sportovních soutěžích a při tréninku na těchto soutěžích pokud je při těchto soutěžích vyplácena odměna nebo mzda
2.11 léčení nemocí a úrazů, které vzniknou v důsledku škodlivých účinků jaderného záření
3. Kdo je pojištěn
3.1 Pojištěna je každá osoba s trvalým pobytem v ČR, SR, Polsku i jinde v zahraničí, která má současně platné členství v OEAV.
4. Jak dlouho pojištění platí
4.1 Pojištění začíná domluveným dnem od 0.00 hod následujícího dne a končí posledním domluveným dnem ve 24.00 hod. Pojištění musí však začít nejpozději v den opuštění území ČR, SR nebo Polska tj. např. v den odletu na expedici. Náklady, které vzniknou po uplynutí této doby jsou hrazeny pouze v tom případě, když transport postiženého v cizině není možné z vážných zdravotních důvodů uskutečnit. Pojištění po opuštění území republiky není možné prodloužit.
5. Co je třeba při nehodě učinit
5.1 při ambulantním ošetření vč. nákupu léků uhradí výdaje postižený nejprve sám. Vystaví-li ošetřující lékař fakturu (nejlépe v anglickém, německém, francouzském nebo italském jazyce), musí být na faktuře uvedeno: jméno a datum narození ošetřované osoby, popis nemoci, provedené lékařské úkony, doba ošetřování a doklad o výši účtovaných výdajů za ošetření vč. identifikace ošetřujícího lékaře. Originál faktury musí být předložen k vyřizování nejpozději tři měsíce po návratu z cesty spolu s originály nebo kopiemi faktur či jiných dokumentů dokládajících podíl jiných druhů pojištění, která na likvidaci případu postižené osoby participovala (viz dále bod 6.3).
5.2 pokud zůstává postižený v nemocničním ošetřování a rovněž také při transportu do místa trvalého pobytu, je nutné tuto skutečnost oznámit pojišťovně UNIQA. Přitom je třeba pojišťovně sdělit všechna potřebná data a údaje o postižené osobě vč. popisu nemoci či ošetření. Dále je třeba udat informace o této pojistné smlouvě (laufende Nummer) vč. čísla průkazu AV postiženého člena. Na základě těchto údajů provede UNIQA kontakt s ošetřujícím lékařem a s přihlédnutím k bodu 1.3 těchto podmínek bude pak po dohodě s lékařem rozhodnuto o transportu.
6. Další všeobecné údaje
6.1 pojistná smlouva musí být uzavřena před opuštěním území ČR, prodloužení pojistné smlouvy po opuštění území republiky není možné
6.2 výdaje za pojištěné služby budou přepočítány na EURO a budou v EURO pojištěnému i vyplaceny. Pro přepočet bude brána střední hodnota devizového kurzu, která platila na vídeňské burze v den, kdy postižený člen AV opustil území republiky.
6.3 pokud pojištěný má současně zákonné zdravotní pojištění nebo jiný druh soukromého pojištění, je nutné uplatnit výdaje za poskytnuté ambulantní ošetření nebo pobyt v nemocnici vč. výdajů za léky nejprve u těchto pojišťoven
6.4 pojištěné osoby zplnomocňují pojišťovnu UNIQA k jednání jejich jménem i s jinými stranami, pokud to bude pojistná událost vyžadovat
6.5 tato smlouva se řídí zákonnými normami platnými v Rakousku
Hlavní strana © 2011-2022 POPINA - horolezecké potřeby Registrace | Nápověda | Kontakt