Pojištění Alpenverein ALPY POPINA

Alpenverein

?
Nápověda
@
Kontakt
čára
Alpenverein
čára
mezera
Lékařské ošetření
Výdaje za nutné lékařské ošetření (ambulantní ošetření nebo pobyt v nemocnici) v cizině (ne v zemi trvalého pobytu) včetně předepsaných léků a nutného převozu do nejbližší nemocnice jsou kryty částkou 10 000 €. Z této částky je pro ambulantní ošetření včetně předepsaných léků k dispozici 2 000 €.

mezeraPro ambulantní ošetření včetně předepsaných léků platí spoluúčast postiženého člena Alpenvereinu ve výši 70 € za osobu a pobyt v cizině. Tato částka ve výši 70 € bude vždy odečtena od pojistného plnění pojišťovny UNIQA, tedy i v případě plnění jiného povinného nebo soukromého pojištění. Výdaje za pobyt v nemocnici (nikoliv za ambulantní ošetření) hradí pojišťovna (UNIQA) platbou předem, platba předem bude vyplacena pouze jedné nemocnici.

mezera
Převoz z ciziny do místa trvalého pobytu
Hrazeny jsou všechny výdaje lékařsky zdůvodněného převozu postiženého člena Alpenvereinu z ciziny do nemocnice v zemi trvalého pobytu nebo do místa trvalého pobytu vč. výdajů za nutný doprovod s postiženým členem Alpenvereinu (výdaje za doprovodnou, postiženému blízkou osobu). Předpokladem pro převoz postiženého člena je kromě jeho způsobilosti k tomuto převozu i to, že:

a) postižený je v ohrožení života,
b) v místě úrazu provedený lékařský zákrok neodpovídá standardní úrovni ošetření, které by postiženému bylo poskytnuto v zemi jeho pobytu nebo v místě jeho pobytu,
c) pobyt v nemocnici postiženého bude trvat více než 5 dnů.

mezeraVšechny výdaje za převoz zemřelého člena Alpenvereinu do místa jeho posledního trvalého pobytu jsou také hrazeny v plné výši. Výdaje za transport nebo převoz v zemi trvalého pobytu jsou taktéž plně hrazeny. Jedná se o výdaje za převoz ze vzdálené nemocnice do nemocnice blízké místu trvalého pobytu nebo do samotného místa trvalého pobytu. Výdaje za převoz zemřelého jsou výdaje za převoz do jeho posledního místa trvalého pobytu.

Pozor: všechny tyto výše uvedené výdaje za převoz postiženého člena Alpenvereinu jsou kryty jen tehdy, když tyto služby provede jedna ze smluvních organizací uvedená na členském průkazu Alpenvereinu (např. Tyrol Air Ambulance). V opačném případě budou tyto výdaje kryty částkou 750 €. Výdaje v cizině uvedené v bodě 2 budou u každé jednotlivé cesty likvidovány pouze během prvních šesti týdnů pobytu v cizině. Uvedené pojistné částky platí pro jednu osobu a jeden pobyt v cizině.

mezera
Výjimky při plnění za lékařské výkony
pojištění lékařských výkonů se nevztahuje na:
> lékařské výkony a služby , které byly započaty před začátkem zahraniční cesty
> lékařské výkony a služby u chronických onemocnění kromě těch, které jsou nutné při řešení akutních záchvatů
> lékařské výkony a služby nutné při řešení následků dlouhodobých pobytů v zahraničí
> ošetření zubů kromě těch výkonů a služeb, které jsou nutné při akutním a bolestivém onemocnění zubů
> lékařské výkony a služby při umělém přerušení těhotenství, při vyšetřování těhotných nebo při porodech. Pojištěny jsou však služby při předčasných porodech, které nastanou dříve než dva měsíce před přirozeným termínem porodu
> lékařské výkony a služby, které jsou spojeny s odstraňováním následků nadměrného používání alkoholu, zneužíváním návykových látek a léků
> kosmetické ošetření, lázeňské služby a rehabilitační procesy
> preventivní očkování
> léčení nemocí a následků úrazů, k nimž dojde při válečných operacích jakéhokoliv druhu, při potlačování nepokojů nebo při úmyslně spáchaných trestných činech
> lékařské výkony a služby spojené s ošetřováním úrazů, k nimiž dojde při účasti na veřejně pořádaných sportovních soutěžích a při tréninku na těchto soutěžích pokud je při těchto soutěžích vyplácena odměna nebo mzda a které jsou uvedeny ve výjimkách uvedených v sekci "Záchranná nebo pátrací akce"
> léčení nemocí a úrazů, které vzniknou v důsledku škodlivých účinků jaderného záření
> lékařské výkony a služby při ošetřování nehod, které vzniknou při vzdušných aktivitách (k tomu viz také kapitola (více viz výjimky v sekci "Záchranná nebo pátrací akce"
> léčení nemocí a úrazů členů záchranářských týmů a organizací, které vzniknou při záchranných akcích nebo akcích podobného charakteru uskutečněných na základě rozhodnutí záchranářské organizace
> léčení nemocí a úrazů, které vzniknou při účasti na expedicích na vrcholy vyšší než 6 000 m, jakož i na expedicích do Arktidy, Antarktidy a do Grónska. Na tyto akce je možné se připojistit. Více informací naleznete v sekci "Připojištění pro cesty do zahraničí a expedice"
Pozor: Úrazy, které vzniknou při jízdě motorovými vozidly v cizině jsou principiálně pojištěny v rozsahu a podle podmínek uvedených ve výjimkách v sekci "Záchranná nebo pátrací akce". Nejsou však pojištěny úrazy, které vzniknou při jízdě motorovými vozidly při účasti na motoristických soutěžích (a při kvalifikačních jízdách nebo při rallye) a při jízdě na tréninkových jízdách souvisejících s těmito soutěžemi.
Hlavní strana © 2011-2024 POPINA - horolezecké potřeby Registrace | Nápověda | Kontakt